simple-presnt-زمان-حال-ساده

زمان حال ساده در انگلیسی با مثال

زمان حال ساده در زبان انگلیسی بسیار ساده است بشرطی که آموزش گرامر زبان انگلیسی، بصورت کاربردی باشد. چه مواقعی باید از زمان حال ساده در مکالمات انگلیسی خود استفاده کنیم ؟ هر وقت بخواهیم عادات خود را به زبان انگلیسی بیان کنیم یا اعمالی که به صورت مداوم هر روز هر هفته یا هر…

ادامه مطلب
سوالات بحث آزاد تبلیغات

Advertising

 فری دیسکاشن تبلیغات از سری موضوعات چالشی برای هر کلاس بحث آزاد است. در اینجا چندین سوال توسط موسسه اتسیز درباره تبلیغات آماده شده است. What is the most shocking advertisement you have seen? What is the funniest advertisement you have seen? Describe it. What makes an ad memorable? What are the different types of…

ادامه مطلب
either-neither

کاربرد either و neither در انگلیسی

کاربرد either و neither در انگلیسی کاربرد Neither وEither: Either به عنوان صفت(adjective): برای بیان اینکه هرکدام از دوچیز یا هردویشان راشامل میشوند. دراین کاربرد به معنی each میباشد و قبل از اسم قرارمیگیرد. به مثالهای زیر توجه کنید: کاربرد either و neither در انگلیسی I don’t like either book من هیچکدام(هردو کتاب)را دوست ندارم. I haven’t written any…

ادامه مطلب
کاربرد tion

کاربرد Tion در زبان انگلیسی

کاربرد tion در زبان انگلیسی کاربرد tion در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی Affix وندها به دوصورت پیشوند prefix یا پسوند suffix بکار میروند. پیشوندها به ابتدای کلمه و پسوندها به انتهای کلمه اضافه میشوند. یکی از این پسوندها tion است که اسم ساز است و به آخر فعل اضافه شده و اسم میسازد. در…

ادامه مطلب
take

کاربرد take درانگلیسی

کاربرد take درانگلیسی: کاربرد take درانگلیسی اغلب بعنوان فعل و گاهی اسم بکار میرود و معناهای مختلفی دارد که درادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت. به معنای بردن کسی یا چیزی از جایی به جای دیگر مثال: I feel sick, please take me to the hospital احساس میکنم مریضم، لطفا مرا به بیمارستان ببر.   Hey,…

ادامه مطلب
have to must

فرق بین must و have to در انگلیسی

 : تفاوت must و have to تفاوت must و have to هردو برای بیان لزوم واجبار(obligation) استفاده میشوند اما تفاوت اندکی باهم دارند که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت؛ Have to  بیانگر اجباری است که شخص دیگری غیرازگوینده آنرا لحاظ میکند وقابل تغییر نیست به بیان ساده تر در واقع لزوم رعایت یاانجام…

ادامه مطلب