سایت آموزشی اتسیز همواره در نظر داشت قالبی را برای شما کاربران سایت در نظر بگیرد که کنش گرا و به صورت آسان و همه موارد سایت به صورت راحت در دسترس شما قرار بگیرد و به این نتیجه رسید تا قالب کنونی را طراحی کند.