موسسه زبان های خارجی اتسیز در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در ایران با تشکیل دپارتمانی از متخصصین عرصه مدیریت و آموزش زبان های خارجی و با هدف ارتقاء سطح آموزشی جامعه و با تاکید بر سیاست کیفی سازی آغاز نموده است.