جملات مجهول انگلیسی

افعال مجهول در زبان انگلیسی

افعال مجهول در زبان انگلیسی فعل مجهول یک ساختار دستور زبان است که از فعل کمکی “to be” و اسم مفعول استفاده می کند: افعال مجهول در زبان انگلیسی My camera has been stolen. The Mona Lisa was painted in 1503. We are being followed. She was seriously injured in the car crash. You will…

ادامه مطلب
کاربرد a و an

کاربرد a و an

کاربرد a و an تو این مطلب قراره کاربرد و مفهوم حرف تعریف a/an در زبان انگلیسی رو مرور کنیم. حرف تعریف تو زبان انگلیسی چیه؟ در واقع حرف تعریف میاد تعریف میکنه که یه اسم برای مخاطب شناخته شده است (معرفه، معین) یا شناخته شده نیست (نکره، نامعین). به این دوتا مثال دقت کنین: مدرس: محمد بوژمهرانی فایل صوتی آموزش کاربرد…

ادامه مطلب
سوالات بحث آزاد تبلیغات

Advertising

 فری دیسکاشن تبلیغات از سری موضوعات چالشی برای هر کلاس بحث آزاد است. در اینجا چندین سوال توسط موسسه اتسیز درباره تبلیغات آماده شده است. What is the most shocking advertisement you have seen? What is the funniest advertisement you have seen? Describe it. What makes an ad memorable? What are the different types of…

ادامه مطلب
either-neither

کاربرد either و neither در انگلیسی

کاربرد either و neither در انگلیسی کاربرد Neither وEither: Either به عنوان صفت(adjective): برای بیان اینکه هرکدام از دوچیز یا هردویشان راشامل میشوند. دراین کاربرد به معنی each میباشد و قبل از اسم قرارمیگیرد. به مثالهای زیر توجه کنید: کاربرد either و neither در انگلیسی I don’t like either book من هیچکدام(هردو کتاب)را دوست ندارم. I haven’t written any…

ادامه مطلب
کاربرد tion

کاربرد Tion در زبان انگلیسی

کاربرد tion در زبان انگلیسی کاربرد tion در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی Affix وندها به دوصورت پیشوند prefix یا پسوند suffix بکار میروند. پیشوندها به ابتدای کلمه و پسوندها به انتهای کلمه اضافه میشوند. یکی از این پسوندها tion است که اسم ساز است و به آخر فعل اضافه شده و اسم میسازد. در…

ادامه مطلب