سوالات بحث آزاد تبلیغات

Advertising

 فری دیسکاشن تبلیغات از سری موضوعات چالشی برای هر کلاس بحث آزاد است. در اینجا چندین سوال توسط موسسه اتسیز درباره تبلیغات آماده شده است. What is the most shocking advertisement you have seen? What is the funniest advertisement you have seen? Describe it. What makes an ad memorable? What are the different types of…

ادامه مطلب