تعیین سطح

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی اتسیز جهت سنجش معلومات فعلی شما طراحی شده است. این آزمون با اولویت سطح مقدماتی تا پیشرفته تشکیل گردیده و شما می بایست به سوالات آزمون در مدت ۱۲ دقیقه پاسخ دهید.