کاربردهای until

کاربردهای until

کاربردهای until حتما با until در زبان انگلیسی آشنایی دارید. آیا با کاربرد های آن نیز آشنا هستید؟ در زبان انگلیسی از until برای بیان بازه زمانی و مکانی استفاده می شود. در این بخش به کاربردهای until و نکات استفاده از آن می پردازیم.

Until

  1. Until و till هر دو به معنای (تا) هستند و اغلب به جای هم به کار برده می شوند. Till اغلب در انگلیسی گفتاری به کار می رود برای مثال:

I’ll wait until / till I hear from you.

من صبر می کنم تا تو به من خبر بدهی.

Don’t start until / till I arrive.

تا من نیامده ام شروع نکنید. ( = شروع نکنید تا من بیایم.)

  1. برای نشان دادن آغاز و پایان یک دوره ی زمانی می توان از فرمول till/until … from استفاده کرد مثال:

I usually work from nine until / till five.

من معمولاً از ساعت نه تا پنج کار می کنم.

در این کاربرد میتوان از فرمول from … to … نیز استفاده کرد:

I usually work from nine to five.

  1. Until می تواند قبل از نام شهرها به معنای (تا) به کار برود مثال:

You drive until Liverpool and then I’ll take over.

تا لیورپول تو رانندگی کن ، از آنجا به بعد من می رانم.

Stay on the train until Birmingham , and then change for Peterborough.

با این قطار تا بیر مینگام برو و بعد قطار پیتر برو را سوار شو.

توضیح : باید توجه داشت که اگر نام شهر ذکر نشود نمی توان until / till را به معنی (تا) در مفهوم مکان به کار برد . بنابراین نمی توان گفت:

We walked until / till the edge of the forest.

بلکه باید گفت :

We walked as for as the edge of the forest.

ما تا کنار جنگل قدم زدیم .

سایت اتسیز

پیام بگذارید